viernes, julio 30, 2010

Himno Nacional del Ecuador en Shuar Chicham

Ekuaturan nunke anentruamuri

Tii yuminkiajme nankamaktá, ii nunkeya,
tii uuntaitme, tii nankamakuitme
ame enentaimiya, tii pémker,
tii waraamu jíniawai;
ame nijiaimiya tii wincha,
Etsa anín iisar, waraaji.

Yaunchu ii uuntri, nunkén akiniawaru,
naint tii naya Pichincha naartinium,
túke tii kakár anaitiamkármiayi
nuí numpén ukararmiayi.

Nuna Arutam iis, ayu timiayi;
tura, ashi aénts iimiainiai,
nú numpa ukármanun,
Shuar kakáram, akiniawarmiayi.